Privacyverklaring

Bij Grafixs vinden we dat privacy belangrijk is. 

Laatst bijgewerkt: januari 2019

Informatie die we verzamelen en ons gebruik van die informatie
We bieden verschillende diensten, sommigen daarvan vragen om de informatie van uw gebruikers. In dit document worden uw gebruikers “eindgebruikers” genoemd. We kunnen de volgende typen gegevens verzamelen:

Grafixs.com cookies
Wanneer onze website bezoekt, verzenden we één of meer cookies (een klein bestand met gegevens) naar uw computer of andere apparaat. Hierdoor kunnen we uw browser identificeren. We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze dienst te verbeteren, onder andere door gebruikersvoorkeuren op te slaan. U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren, de kans bestaat dat de website hierdoor niet meer correct functioneert.

Logbestandsgegevens
Wanneer u ons via een browser, toepassing of andere cliënt bezoekt, slaan onze servers automatisch bepaalde informatie op. Deze serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw bezoek aan de website, uw interactie met een dienst, uw IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies waaraan uw browser of uw account kan worden herkend.

Gebruikerscommunicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze diensten te verbeteren.

Naast de hierboven genoemde toepassingen kan Grafixs de gegevens gebruiken voor:

 • Het leveren, onderhouden, beveiligen en verbeteren van diensten;
 • Het beschermen van de rechten of het eigendom van Grafixs of onze gebruikers;
 • Het zorg dragen voor het technisch functioneren van de dienst en de onderliggende infrastructuur;
 • Het ontwikkelen van nieuwe diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Voor- en achternaam;
 • Kamer van koophandel nummer;
 • Internetbrowser;
 • Apparaat type;
 • IP-adres

Grafixs verwerkt de persoonlijke gegevens op servers in Nederland en in andere landen, maar altijd binnen de Europese Unie. 

Integreren in een andere website
Dit privacy reglement heeft alleen betrekking op deze website. Andere sites kunnen hun eigen cookies plaatsen en informatie verzamelen over u en uw klanten. We kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor privacy schendingen van eindgebruikers door derden.

Delen van gegevens
Grafixs deelt alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen persoonlijke gegevens met andere bedrijven of individuen buiten Grafixs: 

 • Als we uw toestemming hiervoor hebben verkregen. We hebben uitdrukkelijke toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonlijke gegevens.
 • Als we dergelijke gegevens aan ons gelieerde bedrijven of andere vertrouwde bedrijven of personen moeten leveren met het doel de persoonlijke gegevens namens Grafixs te verwerken. We vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacy reglement en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging.
 • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) uitvoering aan de toepasselijke dienstvoorwaarden te geven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke niet-nakoming daarvan, (c) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen, of (d) de rechten, eigendom of veiligheid van Mijnverwerkingsregister.nl, zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist.

Als Grafixs betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van zijn bedrijfsmiddelen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacy reglement.

Beveiliging van gegevens
Grafixs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Hieronder vallen interne controles van ons reglement en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, waaronder de juiste codering en fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonlijke gegevens bewaren.

Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens tot medewerkers van Grafixs en contractanten die deze gegevens nodig hebben om ze voor ons te verwerken. Deze individuen zijn gebonden door vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag en gerechtelijke vervolging, als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].

Toegang tot en bijwerken van persoonlijke gegevens
Wanneer u een van onze diensten gebruikt, spannen we ons te goeder trouw in om u te voorzien van toegang tot uw persoonlijke gegevens en om deze gegevens te corrigeren als ze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op uw verzoek te verwijderen als het bewaren van deze gegevens niet anderszins is vereist volgens de geldende wetgeving of voor legale zakelijke doeleinden. 

We vragen individuele gebruikers zichzelf en de gevraagde gegevens die toegankelijk gemaakt, gecorrigeerd of verwijderd moeten worden, te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt, en we weigeren mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot gegevens die worden bewaard op back-uptapes), of waarvoor toegang normaal gesproken niet is vereist. 

Indien u ons voorziet van een kopie van uw identiteitsbewijs adviseren wij u om in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

In alle gevallen waarin we toegang en correctie van gegevens mogelijk maken, voeren we deze kosteloos uit, behalve als het uitvoeren van deze dienst buitensporige inspanningen vergt. 

Vanwege de manier waarop we bepaalde diensten leveren, kan het enige tijd duren voordat reservekopieën van gegevens die u verwijdert, van de actieve servers worden verwijderd. Deze gegevens kunnen daarna nog op onze back-upsystemen blijven staan.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Grafixs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt ook een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in dit privacy reglement
Dit privacy reglement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken uw rechten onder dit Privacy reglement niet zonder uw expliciete toestemming. We zullen alle wijzigingen van het privacy reglement op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde diensten, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van het privacy reglement).